DOWNLOADS

Master Calendar 2019-2020
Afterschool Programs

September 2019 Hot Lunch

October 2019 Hot Lunch

November 2019 Hot Lunch

>>December 2019 Hot Lunch - NEW<<

January 2020 Hot Lunch

February 2020 Hot Lunch

March 2020 Hot Lunch

April 2020 Hot Lunch

May 2020 Hot Lunch

June 2020 Hot Lunch

September 2019 Newsletter

October 2019 Newsletter

November 2019 Newsletter

>>December 2019 Newsletter - NEW<<

January 2020 Newsletter

February 2020 Newsletter

March 2020 Newsletter

April 2020 Newsletter

May 2020 Newsletter

June 2019 Newsletter

Location

Glenoaks Christian Elementary & Wooden Shoe Preschool 

1525 Glenoaks Blvd

San Fernando, CA 91340

 

Tel: 818-365-1513

Fax: 818-361-8943

 

E-mail: office@glenoaksschools.com

Hours: 8:00AM - 4:00PM

 

Copyright © 2014 Glenoaks Christian Elementary. Wooden Shoe Preschool. All Rights Reserved.
1525 Glenoaks Blvd., San Fernando, CA 91340

Phone: (818) 365-1513

Fax: (818) 361-8943

office@glenoaksschools.com